Postup

Postup pri vybudovaný vodného diela, je takmer pri každej výstavbe rovnaký.


Podľa skúseností je dobré najprv podľa projektu vyznačiť pôdorys biobazéna či kúpacieho jazierka. Všetky úvodné práce je dobré vykonávať za prítomnosti investora, projektanta a realizátora.

Ako teda začať:
1. Všetko čo sa nachádza na „papieri" treba zaznačiť v teréne, aby sme videli skutočnú veľkosť.

 • Všetky rozmery nanesieme pomocou pásma a body označíme kolíkmi a vápnom prípadne pieskom a označíme všetky čiary a tvary (plaveckej a filtračnej časti )
 • Samozrejme bez ohľadu nato aký je sklon terénu, treba určiť aj niveletu = nulový bod, ktorý bude slúžiť na určovanie výškových kót (dno plaveckej, filtračnej časti, terasy, solitérov a pod). Kontrolný bod by sa mal nachádzať na takom mieste, aby počas realizácie neprišlo k jeho posunu či zničeniu


2. Treba rozvrhnúť ešte pred začatím prác, kde bude výkop a kde sa uskladní stavebný materiál (tvárnice, piesok, štrk, cement, kamene a pod).

 • Dobre rozpracovaná orientácia v teréne môže ušetriť až 50% nákladov na dopravu


3. Po vyznačený polohopisu a odsúhlasení investorom sa môžu začať výkopové práce.

 • Strojovo sa vykope celá plavecká časť a veľmi na hrubo filtračná
 • Dokončenie filtračnej časti a ich jednotlivých hĺbkových zón kopeme ručne. Tento druh výkopu je pomerne dôležitý, z dôvodu zachovania potrebných hĺbkových zón k dobrému budúcemu rastu filtračných rastlín
 • Ak zhotovujeme biobazén, tak steny výkopu sú kolmé a samozrejme s potrebnou rezervou pre manipuláciu pri murovaní
 • V prípade kúpacieho jazierka v plaveckej časti volíme určitý sklon stien. Sklon určujeme podľa druhu zeminy
 • Po dokončený výkopových prác pomocou nivelety skontrolujeme všetky dôležité kóty

4. Ďalšou etapou v prípade stavby biobazénu sú murovacie práce prevažne týkajúce sa plaveckej časti. Vykonávame betonáž stien a dna plaveckej časti.


 • Pri tejto činnosti dbáme nato aby všetky murovacie práce boli vykonané podľa projektu (zachovaná hrúbka murovky, výška, šírka a pod). Je to potrebné dodržiavať z dôvodu vopred objednanému materiálu ( hydroizolácia a príslušenstiev) a aby sa nepresahovali náklady na realizáciu
 • Steny musia byť ostierkované, lebo voda dokonale skopíruje na fólii všetky nerovnosti stien. Dno je tiež hladké bez výstupkov kamienok a pod.
 • Nezabudnúť na všetky otvory v stenách pre budúce svetlá, či pre iné prechodky,
 • Interiér, plaveckej časti po dokončení murovacích prác, musí byť čistý a zbavený prachu, piesku a pod.

 • Ak treba, je možné vykonávať murovacie práce aj vo filtračnej časti


5. Betonáž šachty

 • Každá šachta je súčasťou diela a preto sa k nej tak isto prikladá dôraz na presnosť a polohu
 • Rozmery a otvory sú zdokumentované v projekte


6. Úprava a predpríprava filtračnej časti.

 • Dno reliéfu filtračnej časti musí byť zbavené kameňov, vyrastajúcich koreňov či iných ostrých predmetov,
 • Ďalej vykonáme pokládku jemného prírodného materiálu - piesku po celej filtračnej časti. Hrúbka posypu sa zvyčajne vykonáva o hrúbke cca 5cm


7. Po určitej dobe keď betón dozrie môžeme vykonať predprípravu pred pokládkou:

a, PVC fólie

 • Osadíme špeciálne pogumované lišty (v interiéry plaveckej časti) vo všetkých rohoch a kútoch, čím vlastne upevníme natiahnutú geotextíliu
 • Geotextíliu na stenách upevňujeme prevažne triedy A 200g/m2
 • Na dno pokladáme geotextíliu prevažne triedy A 300g/m2
 • Vo filtračnej časti geotextíliu pokladáme tesne pred pokládkou PVC fólie
 • Typ geotextílie volíme podľa typu zeminy ( kamenistá, piesková a pod)


b, EPDM fólie

 • Na dno pokladáme geotextíliu prevažne triedy A 300g/m2
 • Vo filtračnej časti geotextíliu pokladáme tesne pred pokládkou EPDM fólie
 • Typ geotextílie volíme podľa typu zeminy ( kamenistá, piesková a pod)

8. Pokládka hydroizolácie plaveckej a filtračnej zóne

a, PVC fólie

 • PVC fólie sa dajú strihať a tvarovať podľa potreby
 • PVC fólia sa na steny pokladá zváraním o upevňovacie lišty a spája zváraním
 • Na dne v plaveckej zóne sa hydroizolácia ukladá voľne a spoje sú zvárané
 • PVC fólia sa v filtračnej zóne ukladá voľne a spoje sú taktiež zvárané


b, EPDM fólie

 • EPDM fólie sa dajú strihať a tvarovať podľa potreby
 • EPDM fólia sa na steny pokladá lepením a spája lepením
 • Na dne v plaveckej zóne sa hydroizolácia ukladá voľne a spoje sú lepené
 • EPDM fólia sa v filtračnej zóne ukladá voľne a spoje sú taktiež lepené

9. Po definitívnom uložení hydroizolácie, odporúčame vykonávať zátopové skúšky

 • začneme zátopovou skúškou vo filtračnej časti,
 • a potom vodu prečerpáme z filtračnej do plaveckej časti
 • doba testovania oboch prípadoch cca 48 hod a inak voda napustená v plaveckej časti zostáva

10. Nasleduje jedna z najdôležitejších úloh, ktoré sú pre každého realizátora tak trochu utajenou záležitosťou- Tvorba filtračnej časti.

 • Jednoducho treba dbať na správne umiestnenie skimmrov a viesť k nim schodisko, keďže čistenie a kontrola skimmrov býva pomerne častá
 • Všetky maskovacie práce káblov, hadíc či potrubia vykonávame z odrezkov fólie a maskujúca inteligentne pomocou kameňov
 • Vodné rastliny, pre ktoré je už vopred vyhradený priestor sú vysádzané do špeciálneho substrátu
 • Substrát pre vodné rastliny sa delí do troch druhov pričom jednotlivé druhy sa navrhujú podľa tvrdosti vody
 • K zatieneniu vodnej hladiny používame šľachtené lekná
 • Voľné miesta zakrývame kameňom frakcie cca 100mm a viac,
 • Nezabudnúť na prepadový žľab, na zapojenie svetiel a vykonať celkovú kontrolu,
 • Brehové pásmo je vytvorené prevažne kamenivom, solitérmi, okrasnými drevinami, mólom a ich kombináciou,
 • Tvorba celkového brehu sa väčšinou doladí po konzultácií s investorom či odporučení záhradného architekta


11. Dokončovacie práce. Práce pri dokončení vodného diela a celkového vzhľadu.

 • Po celkovej úprave brehu v filtračnej zóne nasleduje dokončenie brehu v plaveckej časti
 • Mólo či terasa je dôležitou súčasťou plaveckého priestoru z bezpečnostného hľadiska.
 • Rebrík volíme prevažne klasicky bazénový respektíve drevený. Týmto zabezpečíme bezpečnejšie vchádzanie a vychádzanie z vody